Tüzük

Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği Tüzüğü

Madde 1

Derneğin adı “ Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği” dir.

Madde 2

Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.Genel Merkez Genel Kurulunun kararı ile Türkiye’nin her yerinde şubeler açabilir.

Madde 3

Derneğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41. maddesi ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile buna bağlı tüzük ve yönetmelikler uyarınca, temel insan haklarından olan kontrasepsiyon, aile planlaması, üreme sağlığı, cinsel sağlık ve anne sağlığı, çocuk sağlığı, aile sağlığı, kadın sağlığı ve kadın hakları konularında ülke çapında eğitim faaliyetlerine bulunmak, bu konuda bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel araştırmaları desteklemek, halen yürütülen eğitim faaliyetlerine, tıbbi ve bilimsel çalışmalara katılmak, uygulamalara destek ve yardımcı olmak, uluslar arası kabul görmüş kontrasepsiyon metotlarının ülkemizde de kullanılması konusunda araştırmalar yapmak, bunlardan uygulanabilir olanları yasalar çerçevesinde uygulamaya koymak, bu konuda eğitim vermek, ulusal ve uluslar arası sivil toplum örgütlerince ve kamu  kurum kuruluşlarınca yapılan çalışmaları desteklemek, ortak çalışmalar yürütmek, çalışma konuları ile ilgili ulusal ve uluslar arası toplantılar düzenlemek, düzenlenmiş toplantılarda yer almaktan ibarettir.

Madde 4

Dernek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için:

1-

Sağlık Bakanlığı’nın aile planlaması, aile ve ana çocuk sağlığı, üreme sağlığı, cinsel sağlık, kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara katılır, aynı amaçla çalışan diğer bakanlıklar, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

2-

İsteyene aile planlamasına ilişkin bilgi ve hizmetleri sağlar, bilginin topluma daha yaygın bir biçimde ulaşması için çalışmalar yapar.Uygulamada bireyin gönüllü katılımı, danışmanlık ve bilgiye dayalı serbest yöntem seçimi esastır.

3-

Aile planlaması, üreme ve cinsel sağlık,ana-çocuk sağlığı ve kadın hakları konularında ülkede yürütülen eğitim faaliyetlerine , ilgili kurumların bilgisi dahilinde katılır, bu konularda eğitim ve danışma merkezleri, klinikler ve benzeri tesisler kurar ve işletir.

4-

Aile planlaması, üreme ve cinsel sağlık, ana-çocuk sağlığı, kadın sağlığı ve aile sağlığı konularında yapılan faaliyetlerin başarıya ulaşması için göze ve kulağa hitap eden kitle haberleşme araçlarının gelişmesine katkıda bulunur, gerekli olduğunda radyo, televizyon,dergi gibi kitle iletişim araçlarını amaca yönelik olarak kurar ve işletir.

5-

Toplumun ülke ve dünya nüfusu hakkında bilgi edinmesine, aile planlaması ve kadın sağlığının, toplum sağlığı, çevre sağlığı, ekonomik ve sosyal kalkınma üzerindeki olumlu etkilerinin duyurulmasına çalışır.

6-

Aile planlaması, üreme ve cinsel sağlık, ana-çocuk sağlığı, kadın sağlığı  ve aile sağlığı  konularında ülkede yürütülen eğitim ve uygulama faaliyetlerine ilgili kurumların bilgisine katılmak için ihtiyaç duyulan araç-gereç ve ilaçlar ile uygulanan metotların geliştirilmesine, gerekli olduğunda üretilmesi ve pazarlanması için lazım gelen düzeneğin ruhsatlandırma sağlandıktan sonra kurulması ve işletilmesine, yapılan hizmetlerin etkili ve nitelikli olmasına ve devamlılığın sağlanmasına, mevcut standartların IPPF ve Dünya Sağlık Teşkilatınca daha etkin ve güvenilir kabul edilen standartlar seviyesine çıkarılmasına çalışılır.

7-

Aile planlaması , üreme ve cinsel sağlık,  ana-çocuk sağlığı, kadın sağlığı için gerekli araç gereç,ilaç ve malzemeyi satın alabilir,ithal edebilir, bağış yoluyla sağlayabilir ve bunları satabilir veya bedelsiz dağıtabilir. Konu ile ilgili ortaklık ve işletmeler kurabilir veya ortaklık ve işletmelere ortak olabilir.

8-

Dernek aile planlaması, üreme ve cinsel sağlık, ana çocuk sağlığı, kadın sağlığı konularında, başta Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu (IPPF), 6. maddede yer alan hükümlere uymak suretiyle, nüfus, aile planlaması, aile, ana,çocuk sağlığı,üreme sağlığı, cinsel sağlık ve kadın hakları konularında  faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslar arası resmi, özel ve gönüllü dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.Bu dernek ve kuruluşlardan teknik ve maddi destek sağlayabilir. Nüfus, aile planlaması, aile, ana çocuk sağlığı, üreme sağlığı, cinsel sağlık ve kadın hakları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kongre, konferans ve diğer toplantılara katılabilir.Türkiye’de aynı konularda Derneğin düzenlediği toplantılara, bu dernek ve kuruluşlardan, ulusal ve uluslar arası bilim insanlarını temsilci konuşmacı, eğitici, danışman olarak davet edebilir.

Madde 5

Gönüllü bir kuruluş olan ve kamu yararın çalışan Dernek, sağlamış olduğu aile planlaması, üreme ve cinsel sağlık, ana çocuk sağlığı, kadın sağlığı için lüzumlu olan araç,gereç,ilaç,malzemeyi satabilir,klinik,eğitim ve danışma merkezleri ile benzeri tesislerinde verdiği hizmetlerden gelir sağlayabilir, ancak kar gayesi gütmez ve ortaklıklardan, satışlardan ve verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirlerini Derneğe gelir kaydederek amaçlarını gerçekleştirmek için kullanabilir.

Madde 6

Dernek, hizmet ve faaliyetlerinde din,dil,ırk,renk,cinsiyet, mezhep, inanç,sınıf, siyasi görüş farkı gözetmez ve siyasetle meşgul olamaz.

Madde 7

Dernek Genel Kurulu’nca Genel Merkez Yönetim Kurulu’na verilen yetki ile, Nüfus ,aile planlaması,aile, ana çocuk sağlığı ,üreme sağlığı, cinsel sağlık ve kadın hakları alanında faaliyet gösteren  uluslar arası gönüllü kuruluş, federasyon ve diğer kamu kuruluşları ile ilişki kurması ve bu kuruluşlara üye olabilmesi , yabancı dernek ve kuruluşların Türkiye’ye davet edilmesi veya yabancı dernek ve kuruluşların davetleri üzerine Dernek üyelerinin veya temsilcilerinin yurtdışına gönderilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları gereğince gerçekleşir.

Madde 8

Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş bulunanlar,5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olmak üzere derneğe üye olabilirler.
Üyelik müracaatı yazılı olarak Yönetim Kurullarına yapılır. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruyu ilk toplantısında görüşerek karara bağlar. Üyeliğe kabul olunanlar, Derneğin amaçlarını, prensip ve faaliyetlerini benimsediklerine, bu amaçların gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunacaklarına,Derneğin mevcut ve gelecekteki tüzüklerine ve yönetmeliklerine uyacaklarına dair bir taahhütname doldururlar ve tespit edilmiş asgari miktardan az olmamak kaydı ile ödeyecekleri yıllık aidat miktarını, bu taahhütnamede belirlerler.

Derneğin Üyeleri

Madde 9

Derneğin iki çeşit üyesi vardır.

  1. Asli Üye
  2. Onursal Üye

1.Derneğin asli üyeleri de ikiye ayrılır:
a) Genel Merkeze kayıtlı asli üyeler:
Tüzük uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile üye kaydedilmiş gerçek ve tüzel kişilerdir.
b) Şubelere kayıtlı asli üyeler:
Tüzük uyarınca, Şube Yönetim Kurulları kararları ile üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.
2.Onursal Üye:
Derneğe para, mal, hizmet veren veya çalışmaları ile büyük yararlar sağlayanlardan, Yönetim Kurullarınca onursal üye olarak seçilen gerçek kişilerdir.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 10

Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya üyesi olduğu Dernekten ayrılmaya zorlanamaz. Her asli üye eşittir ve Genel Kurulda oy kullanma ,Dernek organlarına seçme seçilme veya istifa etme hakkına sahiptir. Onursal üyeler oy kullanma hakkına sahip değildir. Hiçbir dernek üyesi, ne faal iken ne de Dernek tasfiye edildiğinde, Dernek üyesi olmuş bulunması nedeni ile, lehte bir ayrıcalık sahibi olamaz. Üyeler Derneğin, tüzük, yönetmelik ve talimatlarına uymak zorundadır. Derneğin üyelerine kanuni giderleri dışında maaş,ücret, hakkı huzur ve benzeri herhangi bir ödemede bulunamaz, borç verilemez.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 11

a) Her üye yazılı istifa ile üyelikten ayrılabilir.
b) Haklı bir nedeni olmaksızın taahhüt ettiği bir yıllık aidatlarını ödemeyen üyeler üyelikten  çıkarılır.
c) Dernekler Kanununa,Derneğin tüzük ve amaçlarına ve girişte doldurduğu taahhütnameye aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlardan Genel Merkez üyeleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun,  Şube Üyeleri de Şube Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılır.
d) — Hileli iflas ve diğer yüz kızartıcı suçlardan, hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile cezalandırılanların,
— Akli dengesini yitirdiği hastane raporu ile tespit olunanların,
— Medeni haklarını kullanmaktan men edilenlerin Dernek üyeliği, yönetim kurullarının kararına gerek kalmadan kendiliğinden sona erer.

Aidat

Madde 12

Giriş ve yıllık aidat miktarları Genel Kurul’ca belirlenir.
Genel Kurul toplantılarından 30 gün öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler Genel Kurul toplantısına katılamazlar.

Derneğin Organları

Madde 13

Derneğin Organları
A – Genel Merkez Kuruluşu:
a) Dernek Genel Kurulu
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu
c) Genel Merkez Denetleme Kurulu
B – Şube Kuruluşları
a) Şube Genel Kurulu
b) Şube Yönetim Kurulu
c) Şube Denetleme Kurulu

Dernek yukarıda sıralanan organlar dışında yönetim kurulları gerekli gördüğünde yönetim kurulu kararı ile başka organlar, ihtisas komisyonları da kurabilir.Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Kurullara Adaylık

Madde 14

Yönetim  ve Denetleme Kurullarına yalnız oy kullanma hakkına sahip bulunan üyeler aday olabilirler, Yönetim ve Denetleme Kurulları üyelikleri ile onursal üyelikler için adayları, oy kullanma hakkına sahip olan üyeler önerebilirler.

ARKA ARKAYA SEÇİLME

Madde 15

Üyeler kurullara arka arkaya en çok 5 defa seçilebilirler. İki yıl aradan sonra aynı üyelerin kurullara yeniden seçilmesi mümkündür.

DERNEK GENEL KURULU

Madde 16

Ulusal Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneğinin en yetkili organı,  Dernek Genel Kurulu’dur. Dernek Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim, Genel Merkez Denetim Kurulu üyeleri. Genel Merkez üyeleri ve şubelerden katılan delegeler ve onursal üyelerden oluşur. Şubeler Dernek Genel Kurulunda biri Şube Başkanı ile Şube Genel Kurullarınca seçilmiş her 25 üye için 1 delegeler tarafından temsil edilirler. 100’den fazla üyesi olan Şubeler, Dernek Genel Kurulunda en çok 6’şar üyeyle temsil olunurlar.
Her üyenin bir oy hakkı vardır ve üyeler oylarını bizzat kullanırlar vekalet veremezler.Onursal üyeler Genel Kurullara katılabilirler. Ancak oy kullanamazlar ve nisaba dahil edilemezler ve kurullara seçilemezler.

DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANMASI

Madde 17

Genel Kurul iki yılda bir Haziran ayında olağan olarak ve yönetim ve denetim kurullarının gerekli görüldüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin isteği üzerine olağanüstü toplanır.

ÇAĞIRI USULÜ

Madde 18

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 19

Dernek Genel Kurulu Toplantıları , Yönetim Kurulunca belirlenen yerlerde yapılabilir.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 20

Dernek Genel Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Dernek Genel Kurulu’na katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlası iştirakiyle toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Genel merkez Yönetim ve Genel Merkez Denetleme Kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 21

Dernek Genel Kurul toplantısı, üyelere gönderilen taahhütlü mektupta, gazete ilanında belirtilen gün,saat ve yerde yapılır.
Dernek Genel Kuruluna katılacak üyeler, Genel Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına kimliklerini gösterip imzalayarak toplantı yerine girerler.
Çoğunluk sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir  ve toplantı Dernek Genel Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan vekili ile iki katip seçilerek Divan teşekkül ettirilir.
Katipler görüşmeleri tutanak halinde kaydederler.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Divan üyelerince imza edilip mahallin en büyük mülki amirine gönderilmek üzere, Genel Merkez Yönetim Kurulu’na verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 22

Dernek Genel Kurulu Toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.

DERNEK GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23

Aşağıda yazılı hususlar Dernek Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır:

1-

Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez Denetleme Kurulları çalışma raporlarının, kesin hesap ve bilançosunun görüşülmesi, Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,

2-

Genel Merkez Yönetim Kurulunca bütçe tasarılarının görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul olunması,

3-

Dernek Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi,

4-

Dernek için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması hususunda Genel Merkez Yönetim Kurulunun yetkili kılınması,

5-

Derneğin ulusal ve uluslar arası federasyon ve  uluslararası faaliyetlerle ilgili olarak ulusal ve uluslar arası resmi, özel ve gönüllü dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve üyelikten ayrılması, Derneğin şube açması karlarının alınması veya bunlar için karar vermek,

6-

Derneğin çalışmaları ile ilgili her türlü yönlendirme, kısıtlama, geliştirme ile ilgili kararların alınması,

7-

Dernek tüzüğünün tamamen yada kısmen değiştirilmesi,

8-

Derneğin feshedilmesi,

9-

Mevzuatta ve dernek tüzüğünde, Dernek Genel Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

10-

Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak,

m)  Şube kurullarının görev yapmadığı,Dernek amaçlarına uygun çalışmadığı tespit edildiğinde Şube Yönetim Kurullarını fesih ve gerektiğinde yeni kurucu heyeti teşkil etmek.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 24

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulunca gizli oyla iki yıl için seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden meydana gelir. Seçilen Genel Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında gizli oyla aralarında Dernek Başkanı, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir de Muhasip seçer. Genel Başkan Derneğin en üst yöneticisi ve temsilcisidir. Yönetim Kurulu yılda en az iki defa gündemin yazılı olduğu ekli davetle en az 5 üye ile toplanır. Genel Başkan gerektiğinde Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.Kurula Genel Başkan başkanlık eder. Onun bulunmadığı zamanlarda kurul, Başkan Yardımcısı Başkanlığında toplanır.  Her ikisinin de mazeretleri nedeni ile Başkanlık görevini, Genel Sekreter veya Genel Başkanın tespit edeceği bir üye yapar. Yönetim Kurulu, kurul üyelerinden en az 5’inin imzası ile olağanüstü toplantıya çağırılabilinir. Bu   durumda çağırı yapan  üyeler arasında bulunan Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter toplantıya başkanlık eder.
Kararlar mevcudun ekseriyeti ile verilir. Eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın kararı kabul edilmiş olur. Mazeretsiz olarak arka arkaya iki toplantıya katılmayan  Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
Genel Kurul’ca saptanan prensip ve politikalar doğrultusunda karar mercii olan Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

1

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2

Derneğin amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesi ve gelirlerinin arttırılması yolunda  her türlü tedbirleri almak,

c)   Dernek Genel Kurulu’nca alınan kararları yerine getirmek,yurtiçi veya yurtdışında yapılacak toplantılarda derneği temsil etmek üzere kendi üyelerini veya Dernek personelini görevlendirmek,
d)   Aile planlaması,üreme ve cinsel sağlık ,ana-çocuk sağlığı ,kadın sağlığı konularında hizmeti yaygınlaştırmak amacıyla klinik,danışma bürosu vb. tesisler kurmak ,eğitim yapmak ,bilimsel araştırmalarda bulunmak ,bunlar için gerekli olduğunda ,Dernek ile özel ve  tüzel kişiler arasında yapılacak olan sözleşme ortaklık  anlaşmalarını imzalamak ve uygulamak.Aile planlaması,üreme ve cinsel sağlık,ana-çocuk sağlığı ,kadın sağlığı klinikleri ve benzeri tesisler için  ihtiyaç duyulan araç ,gereç,ilaç ve malzemeyi satın almak ithal etmek ,satış ve dağıtımını yapmak
e) İhtiyaç duyulan konularda Dernek üyeleri arasından ve dernek dışından  bilgi tecrübe ihtisas sahibi kişilerden grup ve komiteler ve ihtisas komisyonları kurmak ve bunların faailyetine  son vermek,
f) Derneğin amacıyla ilgili incelemelerde bulunmak,bilgi ve görgüyü arttırmak ve ihtisas çalışmaları yapmak üzere ,yurtiçindeki kuruluşlara ve dış ülkelere elemen göndermek
g) Derneğin amacı doğrultusunda ,ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermek,
h) Şube kurmak için   müracaatta bulunan geçici kurucuları yetkili kılmak,
i) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak .Yıllık çalışma ve hesap raporlarını ,bilançoyu ve gelecek döneme ait bütçe tasarısı ile Tüzük tadil tekliflerini  hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak
j) Uluslararası kuruluşlardan sağlanan maddi yardım ile ilgili olarak bu kuruluşların önerdiği dış denetçileri ,görevlendirmek ve görevli denetçilerin gerekli görüldüğünde, yıllık bütçe ve hesapların görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısına katılımlarını sağlamak ,
k) Bütün şubelerin ve bağlı kuruluşların çalışmalarını takip ve kontrol etmek,denetlemek ve gerektiğinde soruşturma açmak,
l) Şubelerin gönderecekleri hesap özetlerini ,çalışma raporlarını,çalışma programlarını bütçe tasarılarını incelemek.
m)Üyelik için yapılan müracaatları incelemek ve cevaplamak
n) Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları mahallin büyük amirliğine 10 gün içinde bildirmek ,
o) Derneğin amaçlarını,faaliyet ve çalışmalarını duyurucu aile planlaması,ana-çocuk sağlığı,üreme sağlığı ,cinsel eğitim kadın sağlığı ve kadın hakları konularında eğitici her türlü yayınlar yapmak,
p) Derneğin,Dernek kurullarının ve şubelerin çalışmalarını tanzim etmek ,dernek personelini atanması görev ve sorumlulukları ,ücret ve özlük hakları ile ,kurulacak grup komitelerin kuruluş ve çalışma usullerini düzenlemek amacıyla ihtiyaç duyulan diğer konularda yönetmelikler ve yönergeler yapmak ve uygulamak ,
r) Dernek Genel Kurulunu,olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
s) Derneğe gelir getirici balo,gece,kermes ,çay ,piyango,konser,konferans ve benzeri toplantılar müsabakalar düzenlemek ,2860 sayılı Kanuna göre bağış ve yardım sağlayıcı her çeşit faaliyette bulunmak,
t) Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri ifa etmek
u) Alınan kararların karar defterine tarih ve sıraya uygun olarak yazılması.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI

Madde 25

Genel Merkez yönetim kurulu üyeliği herhangi bir nedenle boşalacak olursa; Yönetim Kurulu ,aldıkları en çok oy sayısına göre ,yedek üyeleri yazılı olarak göreve çağırır ve ilk Dernek Genel Kurulunun onayına sunar. Göreve çağırılan yedek üyeler yerine geldikleri üyelerin süresini tamamlarlar.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 26

Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle ,yedeklerin getirilmesinden sonra da yarıdan aşağı düşerse,Dernek Genel Kurulu mevcut Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Merkez Denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.Çağrının yapılması halinde,Dernek üyelerinden birinin  başvurması üzerine,mahallin sulh hukuk hakimi ,duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi,bir ay içinde Dernek Genel Kurulunu toplamakla görevlendirir.

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU

Madde 27

Dernek Genel Kurulu üyeleri arasından,iki yıl için gizli oy ile seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.asil üyelikte boşalma olduğu taktirde yedek üyeler,aldıkları oy sayısına göre Genel Merkez Denetleme kurulunca göreve davet edilir ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur.Göreve çağırılan yedek üyeler ,yerlerine geldikleri üyenin görev süresini tamamlar.

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUNU GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 28

Genel Merkez Denetleme Kurulu ,Dernek Genel Kurulunca seçim yapıldıktan sonra en az 5 gün içinde toplanarak kendi aralarında gizli oy ile bir başkan ve bir raportör seçer.

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 29

Yılda en az iki kere toplanan Genel Merkez Denetleme Kurulu,Genel Merkez Yönetim Kurulunun mali faaliyetlerini mali yönden denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim  Kuruluna  ve toplandığında Dernek Genel Kuruluna sunar.Zaruri ve gerekli görüldüğü taktirde Dernek Genel Kururlunun olağanüstü toplanmasını bir yazı ile Genel Merkez Yönetim Kurulu ,bu isteği en geç bir ay içerinde yerine getirme zorundadır.

SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 30

Dernek Genel Kurulunca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı,Genel Merkez Denetleme Kurullarına seçilen,asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını,baba adlarını doğum yeri ve tarihlerini,mesleklerini ve ikametgahlarını Dernek Merkezinin bulunduğu yerin mülki amirliğine  yazı ile bildirir.

ŞUBE AÇILMASI

Madde 31

Derneğin şubeleri ,Genel Merkez Genel Kurulun Kararı ile ,il ve ilçelerde açılabilir.Derneğin amaçlarını benimseyen ve Derneğin şubesini açmak isteyen ve asgari  6ay o yerde ikamet eden ,en az 5 kişilik grup geçici kurul meydana getirerek “Kurucu” namı adı altında ,Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle Derneğin şubesini kurduklarını bildirirler.Bu bildiriye ,Derneğin 2 nüsha tüzüğü ,Şube kurucu üyelerinin ad ve soyadlarını,baba adını doğum yeri ve tarihini,meslek veya sanatını ,ikametgah ve tabiiyeti ile şube merkez adresini yetki belgesini ve yetki belgesini bir liste halinde ekler.
Geçici kurul ,ilk toplantısında kendi arasından gizli oy ile bir başkan ve bir sekreter seçer ve seçimle ilgili sonucu Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.Geçici kurullar,kuruluşlarını tamamladıkları tarihten itibaren 5 ay içinde,ilk şube genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır.

ŞUBE GENEL KURULLARI

Madde 32

Şube Gene Kurulları ,şubelerin en yüksek organıdır ve Şube Yönetim ve Şube Denetleme Kurulu ile Şubede kayıtlı ve Şube Genel Kurul toplantısından en geç 15 gün öncesine kadar aidatlarını tüzük hükümlerine göre ödemiş şube üyelerinden meydana gelir.

ŞUBE GENEL KURLLARININ TOPLANMASI,ÇALIŞMASI VE MADDE SEÇİMLERİ

Madde 33

Şube Genel Kurulu ;üyelerin ekseriyeti ile Dernek Genel Kurulunun tabi olduğu  hükümlere  göre toplanır.Şube Genel Kurul toplantısının Dernek Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce yapılması gereklidir.
Şube Genel Kurullarının çalışmaları,Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın seçimleri,oy kullanma ve diğer hususlar hakkında ,Dernek Genel Kurulu usul ve hükümleri tatbik edilir.

ŞUBE GENEL KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 34

a)Şube Yönetim Kurulunun yıllık çalışma ve hesap raporunu incelemek,
b)Şube Yönetim ve Denetleme Kurulunu ibra etmek
c)Şubenin gelecek yıl bütçe tasarısını görüşerek ,aynen veya değiştirerek
onaylamak
d)5 asil ve aynı sayılarda yedek olmak üzere,Şube Yönetim Kurulu üyelerini
e)3 asil ve 3 yedek olmak üzere Şube Denetleme Kurulu üyelerini
f)Dernek Genel Kuruluna katılacak delegeleri ve aynı sayıda yedekleri seçmek

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

Madde 35

Şube Genel Kurulu’nca gizli oyla iki yıl için seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulları ,seçimden sonra toplanarak gizli oy ile üyeleri arasından bir Şube Başkanı,bir Şube Başkan yardımcısı ,bir sekreter ve bir muhasip seçer.

ŞUBENİN TEMSİLİ

Madde 36

Şubeyi,Şube Yönetim Kurulu temsil eder ve gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu,üyelerinde bir veya birkaçına,bir hususta yetki verebilir.
Şube Yönetim Kurulundan ayrılma olduğu taktirde,Şube Yönetim Kurulu,aldıkları oy sırasına göre yedek üyeleri göreve davet eder ve ilk toplanacak Şube Genel Kurulunun onayına sunar.
Ayrılmalar nedeni ile yedeklerin getirilmesine rağmen Şube yönetim kurulu ,üye tam sayısının altına düşerse,mevcut üyelerden birinin talebi üzerine Şube Yönetim Kurulu toplantıya çağrılır ve durum Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMALARI

Madde 37

Şube Yönetim Kurulları çalışmalarında,Genel Merkez Yönetim Kuruluna uygulanan hükümlere tabidir,yetki ve çalışmaları Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun  tespit ettiği ilke ve yönetmeliklere göre düzenlenir.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ FESİHİ

Madde 38

Tüzük  hükümlerine Genel  Merkez Genel Kurulunun Yönetmelik ,Genelge ve kararlarına uymayan Şube Yönetim Kurulları ,Genel Merkez Genel Kurul Kararı ile fesih edilebilir.Bu kurul yerine,Şube Genel Kurulu toplanıncaya kadar bir geçici Şube Yönetim Kurulu teşkil edilir.

ŞUBE DENETLEME KURULLARI

Madde 39

Şube Denetleme Kurulu ,gizli oy ile Şube Genel  Kurulu tarafından iki yıl için seçilen 3 asil 3 yedek üyeden meydana gelir.Şube Genel Kurulu’nca seçimlerini müteakip en geç on beş gün içinde toplanarak gizli oy ile aralarından bir Başkan ve bir Raportör seçerler.Yılda en az iki defa toplanan Şube Denetleme Kurulu Şube Yönetim Kurulunu  mali yönden  denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Şube Genel Kurulu’na sunar. Raporun bir örneğini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir.Zaruri ve gerekli gördüğü taktirde Şube Genel Kurulu’nun  olağanüstü toplanmasını,bir yazı ile Şube Yönetim Kuruluna bildirir.Şube Yönetim Kurulu bu isteği en geç bir ay içinde yerine getirmek zorundadır.
Üyelik boşalırsa,en çok oy sayısına göre yedek üyeler Denetleme Kurulu’nca göreve çağırırlar ve ilk Şube Genel Kurulu’nun onayına sunulur.

GENEL MERKEZ GELİRLERİ

Madde 40

Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır.
a)üye aidatları,
b)Hükümet ve diğer kurumların yapacağı tahsis ve yardımlar
c)Gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları bağış ve yardımlar
d)Klinik danışma merkezi vb tesislerden,üreme sağlığı,aile planlaması,ana-çocuk sağlığı için gerekli araç,gereç,ilaç ve malzemenin satışı ve proje hazırlama ve satışlardan elde edilen gelirler.
e)Türkiye’de kurulan dernekler amaçları doğrultusunda uluslararası faaliyette bulunabilmek için (EK- 5)’de belirtilen Türkiye’de Kurulu Derneklerin Yurtdışında Faaliyette Bulunma İzin Başvuru Formunu dört nüsha olarak merkezlerinin bulunduğu valiliğe verirler. Valilik, formu incelenmek üzere il dernekler müdürlüğüne havale eder. Form alındıktan sonra, varsa eksiklikleri tamamlattırılır.
Alınan belgelerin üçer adedi valilik görüşleri ile birlikte gereği için yedi gün içinde Bakanlığa gönderilir.
Dışişleri Bakanlığının konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra, Bakanlıkça gerekli değerlendirme yapılır. Sonuç, ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine on gün içinde bilgi verilir.
f)Dernekçe tertip edilen balo,eğlence ,piyango,müsamere,konser,spor müsabakaları,konferans diğer toplantı gelirleri ile takvim,tebrik kartı ve benzeri satışlardan elde edilen gelirler
g)Neşriyat ve reklam ve 2860 sayılı Kanuna uygun olarak sağlanan gelirler.

ŞUBE GELİRLERİ

Madde 41

Şube Gelirleri;
a)Üye aidatları,
b)Hibe ve tardımlar
c)Balo,eğlence,piyango,konser vb gelirler
d)Klinik,danışma bürosu vb tesislerin gelirleri
e)Genel Merkez yardımları,toplantılar ile işletme ve her çeşit iştirakten sağlanan gelirler
Derneğin gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler,harcama belgesi ile yapılır

GENEL MERKEZ GİDERLERİ

Madde 42

Harcamalar ,Dernek Genel Kurulu tarafından kabul edilen bütçeye uygun olarak yapılır.Zorunlu hallerde Genel Merkez Yönetim Kurulu madde ve fasıllar arasında aktarma yapabilir.Dışarıdan  sağlanan yardımlarla ilgili aktarmalar için,yardım yapan kuruluşun mutabakatı gereklidir ve yapılan aktarmalar yıllık raporlarda belirtilip Dernek Genel Kurulu’na sunulur

ŞUBENİN GİDERLERİ

Madde 43

Şubeler Genel Kurulları tarafından kabul edilen bütçelerine göre harcama yaparlar maddeler içindeki fasıllar arasında aktarma yapmaya yetkilidirler.Ancak maddeler arasında aktarma yapabilmeleri,Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır.Şubelerin faaliyet ve harcamaları,Genel Merkez Yönetim Kurulunca takip ve murakabe edilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE SATMA

Madde 44

Dernek ikametgah ve diğer amaç ve faaliyetler için gerekli taşınmaz mallara sahip olabilir.Bunlar Dernek Genel Merkezi adına tapuya bağlanır.Şubeler de  Genel Merkez Genel Kurulunun izni alınmak  şartıyla ikametgah,amaç ve faaliyetleri için taşınmaz mallar alabilirler.
Şubelerin taşınmaz malları da Dernek Genel Merkezi adına tapuya tescil edilir.Dernek satın alınan bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malları,tapuya tescilinden itibaren,bir ay içinde mülki amirliğe bildirmek zorundadır.

ŞUBELERİN SATIŞ YETKİSİ

Madde 45

Şubeler edindikleri her türlü mal,malzeme ve gelirlerini sadece kuruluş amaçları için kullanabilirler ve sahip oldukları mal  ve malzemeyi Dernek Genel Merkez Genel Kurulu’nun yazılı izni olmadıkça satamazlar.Genel Merkez ve Şubelerde mevcut taşınır ve taşınmaz bütün mallar Derneğin Tüzel Kişiliğine aittir.

SİYASİ PARTİLER,SENDİKALAR VE MESLEKİ KURULUŞLARLA YARDIMLAŞMA YASAĞI

Madde 46

Dernek siyasi partilerden ,işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 47

Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar, bu defterler notere veya dernekler birimine onaylattırılır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 48

Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini; defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.     

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 49

Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını  ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayri menkul alımlarında Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

ŞUBELER VE DERNEK ÜYELERİ İÇİN YASAKLAR

Madde 50

Dernek üyeleri ve şube organları,Genel Merkez Yönetim Kurulu2nun onayı olmaksızın,uluslararası veya aynı amaçla çalışan dernek ve kuruluşlar ile dernek adına doğrudan ilişki kuramayacağı gibi bunlardan dernek adına bağış kabul edemez ve bunlara dernek adına bağış yapamazlar.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 51

Tüzükte değişiklik yapılması ;Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun veya Dernek Genel Kurulu’nun üyelerinin onda birinin imzalı önergesi üzerine,Dernek Genel Kurulu’nca ve toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün  kabul oyu ile mümkündür.
Tüzük taklidinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına davet ,toplantıdan en az 30 gün önce taahhütlü  mektupla yapılır ve davete tadil tasarısı eklenir.

TASFİYE

Madde 52

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar  verebilir.Genel Kurul’un Derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek Üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.İlk toplantıda  bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler 20.Maddeye göre ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın,toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Dernek feshi halinde mal varlığını aynı amaçla çalışan başka bir derneğe veya vakfa devreder. Derneğin feshi Yönetim tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

DERNEKLER KANUNUNA ATIF

Madde 53

Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu Hükümleri uygulanır.